Image Slider

 

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Chăm Chăm thấu hiểu được Nhân lực là tài sản quý giá của Công ty. Chúng tôi cam kết không ngừng hoàn thiện hướng đến sự quan tâm, chăm sóc toàn diện cho người lao động từ vật chất đến tinh thần để người lao động trong công ty đều cảm nhận được Chăm Chăm là gia đình thứ hai của mình, đều cảm nhận được sự cân bằng trong công việc và trong cuộc sống.

-   Người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, được chăm sóc sức khỏe.

-   Được đảm bảo tất cả các quyền lợi mà pháp luật quy định.

-   Được tôn trọng và có khả năng phát triển bản thân.